دسته: مذهبی

0

مسافت شرعی

مقدار مسافت شرعی از زبان همه مراجع تقلید

0

خنده حلال

جک و لطیفه باحال و مودبانه

0

شهوت پنهان

خداوند هیچ عملی را بدون اخلاص از ما قبول نخواهد کرد پس بکوشیم هیچ عملی را کوچک نشماریم و هر عبادت و کارخیری را خالصانه برای الله تعالی انجام دهیم .